سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۷


ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۶۰
میلگرد ۸ قزوین ۱۶۷۵
میلگرد ۱۰ قزوین ۱۶۱۰
میلگرد ۱۲ قزوین ۱۶۱۰
میلگرد ۱۴ نيشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     هيربد-زاگرس-اميرکبير-آرياذوب ۱۶۷۰
میلگرد ۱۶ نيشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     هيربد-زاگرس-اميرکبير-آرياذوب ۱۶۷۰
میلگرد ۱۸ نيشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     هيربد-زاگرس-اميرکبير-آرياذوب ۱۶۷۰
میلگرد ۲۰ نيشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     هيربد-زاگرس-اميرکبير-آرياذوب ۱۶۷۰
میلگرد ۲۲ نيشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۵۰     هيربد-زاگرس-اميرکبير-آرياذوب ۱۶۷۰
میلگرد ۲۵ نيشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     هيربد-زاگرس-اميرکبير-آرياذوب ۱۶۷۰
میلگرد ۲۸ نيشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     هيربد-زاگرس-اميرکبير-آرياذوب ۱۶۷۰
میلگرد ۳۲ نيشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۵۰     هيربد-زاگرس-اميرکبير-آرياذوب ۱۶۷۰

 

به علت نوسان بازار احتمال تغییر قیمت در طول روز وجود دارد.

هزینه حمل،بارگیری و تخلیه بار به عهده خریدار میباشد.

منبع : قيمت میلگرد ، فروش میلگردقیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران
برچسب ها : میلگرد ,زاگرس ,اميرکبير ,آرياذوب ,۱۶۷۰ ,هيربد ,آرياذوب ۱۶۷۰ ,هيربد زاگرس ,زاگرس اميرکبير ,اصفهان اهواز ,کاشان اصفهان ,زاگرس اميرکبير آرياذوب ,ه